Privacy statement

Inleiding

Deze website, www.verloskundigenpraktijkalblasserwaardoost.nl, wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk Alblasserwaard Oost. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundigenpraktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.  

Informatie over Verloskundigenpraktijk Alblasserwaard-Oost

Deze praktijk is gevestigd te Meerkerk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 55637949 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 06-12652129. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenpraktijkalblasserwaardoost.nl. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming  van Verloskundigenpraktijk zijn: Lianne van Oenen, liannevanoenen@gmail.com

Verwerkingen van persoonsgegevens

Welke gegevens zijn er bij ons bekend en waar gebruiken we deze voor?

 1. Persoonsgegevens
 • Naam, adres, telefoonnummer, emailadres.
  Wanneer je bij ons inschrijft vragen we deze dingen zodat we contact met je kunnen houden in de zwangerschap en zodat we weten hoe we je kunnen bereiken en waar je woont als we je moeten bezoeken in de zwangerschap, bevalling of kraamtijd.
 • BSN nummer, verzekeringsgegevens.
  Verloskundige zorg valt in het basispakket van je zorgverzekering. Dit betekent dat je geen rekening van ons ontvangt, maar dat we rechtstreeks declareren bij je zorgverzekeraar. Daar hebben wij je verzekeringsgegevens voor nodig.
 • Beroep, evt levensovertuiging, burgerlijke staat
  Om passend advies te geven in je zwangerschap mbt werk is het belangrijk om te weten wat je dagelijkse werkzaamheden zijn en voor hoeveel uur in de week je dit werk doet.
  Wanneer er sprake is van een bepaalde levensovertuiging kan dit zinvol zijn om te vermelden, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het omgaan met het ontvangen van bloedproducten.
  Kennis van de burgerlijke staat gebruiken we om advies te geven met betrekking tot de erkenning van het (nog ongeboren) kind.
 1. Medische gegevens
 • Om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van risico’s voor de zwangerschap nemen we een gehele algemene anamnese af. Hierin komen vooraf vastgestelde items aan bod die met elkaar leiden tot een compleet beeld van de gezondheid van de zwangere.
 • Naast de gezondheid van de zwangere speelt de gezondheid van de vader van het kind ook een rol in het compleet maken van een risicoselectie. Verder de gezondheid van eventuele andere kinderen en de naaste familie.
 • Obstetrische anamnese. Deze gegevens kunnen van invloed zijn op het te voeren beleid voor de huidige zwangerschap en bevalling.
 • Huidige zwangerschap. Deze gegevens vormen een chronologisch verslag van controles gedurende de zwangerschap. Hierbij worden de controle gegevens per keer vastgelegd, echo-uitslagen verwerkt, labuitslagen opgeslagen. Wanneer er contact is met een specialist wordt de correspondentie hiervan gescand en opgeslagen.
 • Gegevens over prenatale screening. Er wordt opgeslagen of zwangere kiest voor of afziet van prenatale screening.
 1. Gegevensoverdracht
 • Wanneer er sprake is van het in consult vragen van andere zorgverleners worden hiervoor de benodigde medische gegevens overgedragen. Het gaat hierbij om overleg met collega’s in de tweede lijn van de afdeling verloskunde en gynaecologie in de omliggende ziekenhuizen en collega’s in de derde lijn van dezelfde afdelingen wanneer er meer specialistische zorg nodig is.
 • Met toestemming van de zwangere gaat er een melding van de zwangerschap naar de betreffende huisarts en JeugdGezondheidsZorg (JGZ) Hiervoor wordt toestemming gevraagd bij de intake.
 • Voor de Landelijke Verloskundige Registratie worden bij het afsluiten van de zorg medische gegevens aangeleverd bij Perined. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de zwangere.
 • Voor het registreren van de prenatale screening worden gegevens aangeleverd bij de landelijke database Peridos. Peridos heeft contracten met overkoepelende oragnisaties waar ook de Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (SPSRU) onder valt. Door de verwerkersovereenkomst met de SPSRU die wij hebben wordt de privacy gewaarborgd.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundige Praktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundige Praktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundigenpraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundigenpraktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 25 mei 2019.